Disclaimer

Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen advies in gelijk welke vorm.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.

be-advised BVBA kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover be-advised BVBA geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. be-advised BVBA biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Aansprakelijkheid

be-advised BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van deze website of van de op of via deze website verkregen informatie. be-advised BVBA is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van deze website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen of uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via deze website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is be-advised BVBA aansprakelijk voor de elektronische communicatie via deze website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via deze website hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. be-advised BVBA verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden diedeel uitmaken van of voorkomen op deze website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot deze website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.